۲۱ دی ۱۳۹۳

چند نکته کوتاه در نگارش واژگان پارسی

همه ما روزانه در نوشته های خود مرتکب اشتباهات نگارشی و املایی می شویم، بدون آنکه خود متوجه آن باشیم. اینگونه غلط نوشتن ها و خطاهای نگارشی در اشکال مختلفی دیده می شود.