۷ دی ۱۳۹۳

۱۰ مزیت کشیدن طرح اولیه برای طراحان گرافیک

شما هرگز نمی توانید طرح ملموسی از ایده خود داشته باشید مگر اینکه آن را روی کاغذ پیاده کنید. اجازه ندهید ایده هایتان فقط در حد ایده باقی بمانند. کاغذ و قلم خود را بردارید و آن طرح های خارق العاده را بکشید.