روزنامه نگاری آنلاین

۱۹ بهمن ۱۳۹۳

ایران و نوشتن‌‌ در‌ دنیای ‌‌دیجیتال‌

بعضی از روزنامه‌ها در سطح یک منطقه و محله توزیع می‌شوند، بعضی‌ها گستره توزیعشان در محدوده یک شهر است و بعضی‌های دیگر هم در سطح یک کشور؛ ولی روزنامه‌هایی هم هستند که به هیچ گستره جغرافیایی محدود نمی‌شوند.