۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

تیتر نویسی و اهمیت آن در مطلب خبری

ما در لید و متن - اگر ۷۰ درصد از آنچه که منظورمان است - به مخاطب برسد، قانع می‌شویم، اما در تیتر ۹۹ درصد هم راضی‌کننده نیست.